X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je naplňována prostřednictvím podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, zajištěním podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ nad rámec běžných statutárních činností a vydáváním monograficky koncipovaných odborných knih. Dosavadní podpora ve vydávání periodik bude rozšířena o systematickou přípravu některých časopisů (zejména časopisu Zprávy památkové péče) na vstup do mezinárodních databází (např. Scopus), zároveň za účelem zkvalitnění a rozšíření mezinárodní vědecké komunikace budou odborné články v časopisech vycházejících s podporou v rámci výzkumné oblasti opatřeny identifikátorem Digital Object Identifier (DOI), což je podmíněno registrací v agentuře CrossRef. Dosavadní nejednotná praxe vydávání regionálně zaměřených sborníků a časopisů jednotlivých pracovišť NPÚ bude na základě analýzy stavu a jejího vyhodnocení upravena do podoby jednotného recenzovaného časopisu reflektujícího specifika památkového fondu a praxi památkové péče v jednotlivých regionech ČR. S prezentací výsledků výzkumu a vývoje nedílně souvisí i jejich popularizace v široké, nejen odborné, veřejnosti.


Garant: Mgr. Martin Gaži


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost


Výsledky:

B – odborná kniha

2023

FAKTOR, Ondřej – PAVELEC, Petr 2023: Středověké nástěnné malby na jihu Čech I. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87890-47-9.

GAŽI, Martin 2023: Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-05-7.

KALÁBOVÁ, Lenka – KONEČNÝ, Michal (eds.) 2023: Kresby. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu. Brno: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87967-35-5.

MENCL, Václav 2023: Václav Mencl. Dějiny evropské architektury IV. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-10-6.

POLAKOVIČ, Daniel – STEINOVÁ, Iva – VLADAŘOVÁ, Petra 2023: Beth Olam. The Jewish Cemeteries in South Bohemia. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-04-0. 


2022

MENCL, Václav 2022: Václav Mencl. Dějiny evropské architektury III. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-10-6.


2021

BALCAROVÁ, Jitka 2021: „Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4699-2.

HÁJEK, Pavel – PALOUŠOVÁ, Zdenka 2021: Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I. Typologie staveb do poloviny 19. století. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88446-00-2. 

HONYS, Vít – HORÁK, Tomáš 2021: Varhanářská dílna Fellerů z Libouchce. Ústí nad Labem: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85036-77-0.

KŘESADLOVÁ, Lenka – LETÁ, Michaela et al. 2021: Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR.  Kroměříž: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-87231-59-9. 

POLAKOVIČ, Daniel – STEINOVÁ, Iva – VLADAŘOVÁ, Petra 2021: Židovské hřbitovy na jihu Čech. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-85033-97-7. 


2020

MENCL, Václav 2020: Václav Mencl. Dějiny evropské architektury II.  Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-08-03.

PAVELEC, Petr – GAŽI, Martin – HAJNÁ, Milena (eds.) 2020: Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. České Budějovice: Národní památkový ústav. ISBN 978-8087890-31-8.


2019

MENCL, Václav 2019: Václav Mencl. Dějiny evropské architektury I. Praha: Národní památkový ústav. ISBN 978-80-88339-05-2. 

 

C – kapitola v odborné knize

2023

BALCAROVÁ, Jitka – ŠTOLLEOVÁ, Barbora 2023: Spolky: tkanivo koncentrující se agrárního zájmu. In: Za německou hroudu a zrno. Agrární hnutí Němců v českých zemích období habsburské monarchie. Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních reprezentací k agrárnímu stranictví (1848–1918). Praha – Pelhřimov: Univerzita Karlova, 93–217. ISBN 978-80-7415-255-9.

BALCAROVÁ, Jitka 2023: Politické profilování moravského venkova a vznik autentické německé agrární strany. Deutschmährische Agrarpartei. In: Za německou hroudu a zrno. Agrární hnutí Němců v českých zemích období habsburské monarchie. Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních reprezentací k agrárnímu stranictví (1848–1918). Praha – Pelhřimov: Univerzita Karlova, 589–611. ISBN 978-80-7415-255-9.

BALCAROVÁ, Jitka 2023: Profilování německého agrárního zájmu ve Slezsku. In: Za německou hroudu a zrno. Agrární hnutí Němců v českých zemích období habsburské monarchie. Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních reprezentací k agrárnímu stranictví (1848–1918). Praha – Pelhřimov: Univerzita Karlova, 613–621. ISBN 978-80-7415-255-9.

BALCAROVÁ, Jitka et al. 2023: Reprezentanti německého agrárního hnutí v době habsburské monarchie. In: Za německou hroudu a zrno. Agrární hnutí Němců v českých zemích období habsburské monarchie. Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních reprezentací k agrárnímu stranictví (1848–1918). Praha – Pelhřimov: Univerzita Karlova, 667–704. ISBN 978-80-7415-255-9.