Jak šel čas s nebílovským zámkem

Stručný přehled dějin zámku

První zmínka o vsi Nebílovech pochází z roku 1327 – v přídomku vladyky Racka „de Nebielaw“. Zda už v Nebílovech stálo tehdy panské sídlo nevíme...

- do r.1555 vlastnili sídlo Nebílovští z Drahobuze - z této doby máme pouze nálezy úlomků keramiky, v Nebílovech se vší pravděpodobností stojí gotická tvrz

- od r.1555 - vlastník Jan Hradišťský z Hořovic; poprvé je zmiňována tvrz, dvůr poplužní s poplužím, pivovarem, sladovnou

- od r. 1604 je majitelkou Nebílov Mariana Kokořovcová ze Svárova a na Šťáhlavech - při koupi se uvádí: tvrz Nebílovy se dvorem poplužním, s pivovarem, spilkou, pánví, sladovnou...

- 1624 - sídlo je za Kryštofa Karla Kokořovce charakterizováno jako: tvrz Nebílovy od kamene dobře vystavěná, světnicemi, sklepy, komorami, sejpkami a summau se všemi pokojemi jak spodnými tak vrchnými i s podkrovím … Dvůr poplužný při též tvrzy s ratajnou, chlývi, marštalemi, stodolami a summau se vším a všelijakým v témž dvoře stavením jakž v svém zavření týž dvůr od starodávna zůstává … Pivovar k témuž. Item pivovar v Nebílovech s spilkau, humnem, hvozdem, pánví, … chmelnice u Nebílov … Item zahrada nade tvrzí pro všelijaké kuchyňské věci k setí a sazení …

- 1673 - 1685 je majitelem Servác Ignác Engel z Engelflusu - v Nebílovech stojí barokní čtyřkřídlý zámek s vnitřními arkádami a kaplí ... předně zámek nebylovský ve 4 uhly vystavený, zůkol vůkol vnitř (s) pavlačí, k tomu s jednou Caplou

- 1685 - 1705 Jan Jindřich Kokořovec z Kokořova

- 1705 - nebílovské panství kupuje Adam Jindřich hrabě ze Steinau, císařský generál polní maršál, někdejší velitel pozemního vojska v Benátkách

- 1706 začíná stavba zámku, resp. přestavba starého zámku – plány Jan Lukáš Hildebrandt, prováděcí stavitel (alespoň u předního objektu a zčásti i vzadu) Jakub Auguston

- 1712 - Adam ze Steinau umírá, je pochován v kryptě tehdy ještě zchátralého gotického kostela sv. Jakuba na Prusínách u Nebílov

- 1712 - 1715 rozestavěný zámek zdědila Marie Terezie  hraběnka z Vrtby roz. ze Steinau

- 1715 Nebílovy kupuje Antonie Josefa hraběnka Czerninová roz. z Khünburgu pro svého nezletilého syna Františka Antonína

- 1719 stavba zámku v Nebílovech je dokončena; v urbáři z téhož roku s podrobným popisem panství a zámku se mj. uvádí: … poněvadž ale dotčená zadní budova nebyla dobře založena ze základů a vyzdvižena, nelze ji žádným způsobem užívat, zvláště sál, který se beztak s vedlejšími pokoji odtrhl a sesedl

1732 – 1739 majitelem zámku a panství Nebílovy Šťáhlavy je František Antonín hrabě Czernín z Chudenic, šlechta zde prakticky nebydlí, stavební aktivity soustřeďuje Czernin na zámek v Hoříně u Mělníku

- 1739 zámek přechází dědictvím na Heřmana jakuba Czernina (1740 sňatek s Ernestinou ze Šternberku); majitelé bydlí zejména na šťáhlavském zámku, stavba v Nebílovech je na okraji jejich zájmu

- 1784 dědictví pro Vojtěcha hraběte Czernina z Chudenic; na zámku probíhá generální oprava za účasti architektů Palliardiho a Haberditze

- 1789 - 91 činnost malíře Antonína Tuvory vč. výmalby tanečního sálu

- 1816 - umírá Vojtěch Czernin, panství dědí Waldsteinové, zámek postupně přestává plnit funkci panského sídla. Na nádvoří je do r.1851 udržována parková úprava, arkádová galerie sousedící s kaplí je změněna v létech 1837 – 1868 na lihovar.

- po r.1860 nastává totální úpadek, ze zámku je odvezen veškerý cenný mobiliář, v objektu sklady obilí, byty deputátníků, ve spojovacích křídlech chlévy pro dobytek

- v 60.létech správcem statku Antonín Bráf, otec pozdějšího významného národohospodáře a politika Albína Bráfa - po smrti F. L. Riegra vůdce Staročechů

- 1918 - za Adolfa Waldsteina -  zábor v rámci pozemkové reformy a vytvořen zde tzv. zbytkový statek

- 1925, 15.1. zámek, zahrady a sad přiděleny za 220.000,- Kč Družstvu ovocnářů a válečných poškozenců v Nebílovech

- ve 30. létech se zřítila klenba zámecké kaple sv. Antonína Paduánského, freska či malba Nanebevzetí Panny Marie, která nebyla nikdy zdokumentována vzala za své

- 1940, 25.7. ustaven Spolek pro záchranu nebílovského zámku – jednatel Dr. F. Macháček

- 1941 -  7.6. stavební komise z Plzně a obecní komise z Nebílov dávají podnět k započetí záchranných prací na objektu; na zadním objektu se rozebral a sundal krov z celé budovy, vyspravilo se zdivo, vyměnily se části krovů a v listopadu se pokládala nová krytina

- 1942 - poprvé se jedná (s restaurátory Fišerem a Veselým) o záchraně nástěnných maleb v sále

- v r. 1948, 25.11. je zámek přidělen MNV Nebílovy – objekt je ve velmi špatném stavu

- 1949 opravy na objektu předního zámku - pozn. z kroniky: pozn. „bytové poměry v obci uspokojivé – mnozí si našli byt v zámku, kde si upravili světnice v zadním traktu a 10 let neplatí nájem..."

- 1951 - v prostoru zámecké zahrady vzniká koupaliště a hokejový stadion

- 1952 -  Krajský národní výbor rozhodl o opravě věže šindelovou krytinou. Stavební kombinát Klatovy by šindel nařezal, nemá však potřebných 60 m3 borového dřeva. Technický referát KNV také nemůže zaručit, že sežene potřebné dřevo - kontaktována fa Dřevona Praha – ale ani ta nemá 60 m3 dřeva na šindele. Pro nedostatek materiálu bude krytina z červeně natřeného pozinkovaného plechu.

- 1955 - v místnostech zámku se nachází sedm bytů, sklady fy Dřevona a sklady JZD, obchod Jednoty, dřevníky náležející k jednotlivým bytům, kanceláře Místního národního výboru s rozhlasovou ústřednou a některé místnosti mají propadlé stropy.

- 1962 - Okresní národní výbor Plzeň – jih zpracoval investiční úkol Rekonstrukci zámku v Nebílovech; projektant SÚRPMO; dodavatel OSP Plzeň-sever; termín dokončení 1966! V záměru byla i dostavba spojovacích křídel!

- 1963 zámek zaměřen SÚRPMO, ředitelka KSSPPOP Plzeň Pavlíková upozorňuje ONV na výjmečnost architektury objektu a na Tuvorovy malby

- 1964 ONV žádá MNV o vyklizení patra zadního objektu, pro zahájení restaurování maleb v sále - tato část zámku slouží JZD od r.1952 jako hlavní sklady pro veškerou úrodu, šrotování a čištění obilí, ve spodní části zámku jsou uskladněna umělá hnojiva a parkují zde traktory

- 1966 - investor ONV Plzeň – jih nepočítá v pětiletém plánu s realizací rekonstrukce zámku - nutnost zajistit objekt alespoň staticky

- 1967 - začala I. etapa restaurování maleb v sále – restaurátoři Benedík, Berger

 

- 1968, 27.2. je zámek na základě usnesení KNV č.38 předán Místním národním výborem Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

 

- 1969 - 1989 práce na statickém zajištění a obnově obou zámeckých objektů vč interiérů přední budovy

- 1991, 22.5. přerušuje OSP z blíže neurčených důvodů práce v Nebílovech

- 1993, 1.1. podle zákona o obcích 172/91 získala zámek v restitučním řízení zpět obec Nebílovy

- 1995, 20.10. Obec Nebílovy darovala zámek zpět státu

- 1997 pokračují stavební práce, směřující k otevření objektu v r.1998

- 1998 - 3.7. slavnostní otevření předního stavení nebílovského zámku

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.